Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Mapa de Protecció Civil de Catalunya

 

Introducció

D'acord a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i en el context específic de l'actuació de previsió del risc (articles 4 i 12), la Direcció General de Protecció Civil, qui d'acord al Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació exerceix la direcció del sistema de protecció civil català, ha desenvolupat el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, i n'exerceix el seu impuls, manteniment i actualització.

Introducció [PDF, 57,7 KB.]
 
 
 

Objectius

La figura del Mapa de Protecció Civil de Catalunya, està recollida a l'article 12 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, que estableix la necessitat que el Govern l'elabori i l'aprovi com a element que posi de manifest "les diferents zones territorials en les quals és present cada risc".

El Mapa de Protecció Civil de Catalunya és una eina cartogràfica on es presenta la informació dels riscos de forma georeferenciada. El seu objectiu principal és la visió global dels riscos que poden afectar al territori de Catalunya i proporcionar aquesta informació a les diferents administracions públiques i als ciutadans en general. Per tant, el Mapa de Protecció Civil de Catalunya és un element estratègic de caràcter tècnic essencial per al desenvolupament del sistema de protecció civil català, ja que com a element compilador de la informació georeferenciada dels riscos de protecció civil, estableix les bases per al coneixement i difusió dels riscos de protecció civil a la societat.

En el moment actual, la informació cartogràfica dels riscos recollida al Mapa de Protecció Civil de Catalunya és la relativa a planificació d'emergències i prevenció del risc. Alhora, la versió actual del Mapa de Protecció Civil de Catalunya no defineix nous criteris de planificació i prevenció dels riscos, sinó que recull els ja existents i fixats.

Objectius [PDF, 84,9 KB.]
 
 
 

Abast

Territorial

L'abast territorial del Mapa de Protecció Civil de Catalunya és tot el territori català, tot tenint en compte que pretén tenir una visió global, conjunta i unitària dels riscos de protecció civil. En tot cas, en funció de les característiques concretes d'un risc determinat, el seu abast territorial podrà ser només una part del territori, en base als resultats de l'anàlisi de risc concret.

Conceptual: riscos

D'altra banda, el Mapa de Protecció Civil de Catalunya se circumscriu, conceptualment, a l'àmbit dels riscos de protecció civil en primera instància. Tanmateix ha de tenir en compte també aquells riscos que, malgrat no ser estrictament de l'àmbit conceptual i competencial de la protecció civil, sí poden incidir de manera directa o indirecta en els riscos de protecció civil o en les situacions o emergències que aquests poden generar.

Corporatiu

En base a la normativa vigent i a la distribució competencial fixada, l'aprovació del Mapa de Protecció Civil de Catalunya correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya, i la responsabilitat de la seva concreció, impuls i manteniment recau en la Direcció General de Protecció Civil. En tot cas, l'abast corporatiu del Mapa de Protecció Civil de Catalunya s'estén a d'altres òrgans d'acord a les seves competències en el conjunt del sistema de protecció civil català:

 • Òrgans de l'administració pública que integren el sistema de protecció civil català.
 • Serveis privats de protecció civil.
 • Òrgans de l'administració pública amb competències sectorials dels riscos.
 • Òrgans de l'administració pública amb competència urbanística i d'ordenació territorial.
 • Òrgans de l'administració pública amb competència ambiental.
 • Entitats i empreses públiques o privades receptores o generadores de risc, d'acord al que preveu la normativa vigent en matèria d'autoprotecció (Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
 • Universitats, centres d'estudis i institucions públiques o privades vinculades a la difusió dels riscos de protecció civil.

Abast [PDF, 84,7 KB.]
 
 
 
 

Els riscos de protecció civil

Introducció

El risc es defineix com els danys o les pèrdues que es poden esperar (morts, ferits, danys materials, danys ambientals, pèrdues econòmiques,...) com a conseqüència d'un fenomen que pot afectar a les persones, als béns o al medi ambient, i en relació a una zona determinada i a un interval o unitat de temps concret. El risc està integrat per tres conceptes: perill, vulnerabilitat i exposició. Malgrat no existeix una classificació oficial sinó diferents propostes, els riscos es poden classificar d'acord als paràmetres següents:

 • capacitat d'afectació o no a grans col·lectius,
 • efectes immediats o diferits (evolució temporal dels efectes i la resiliència) i
 • origen del risc.

D'acord a la classificació anterior, els riscos de protecció civil són aquells riscos que poden afectar a grans col·lectius (riscos col·lectius o greus) i que tenen efectes immediats (riscos episòdics o puntuals), ja siguin amb origen a l'entorn natural (s'inclouen els geofísics i biològics) o a la societat (s'inclouen els tecnològics, de transport col·lectiu, en edificacions i els antròpics). En el marc de la protecció civil, i quan s'escau, també s'inclouen aquells riscos col·lectius que tenen efectes a mig - llarg termini (com ara determinats riscos ambientals com el canvi climàtic).

Riscos del Mapa de Protecció Civil de Catalunya

 • Riscos especials (d'acord a la normativa de protecció civil)
 • Risc sísmic.
 • Risc d'incendi forestal.
 • Risc de nevades.
 • Risc d'inundacions.
 • Risc de contaminació accidental de les aigües marines.
 • Risc en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.
 • Risc en establiments industrials que manipulen substàncies perilloses.
 • Risc nuclear.
 • Risc aeronàutic.
 • Risc d'allaus.
 • Risc radiològic.
 • Riscos no especials (d'acord a la normativa de protecció civil)
 • Risc en el transport de viatgers per ferrocarril.
 • Risc en els conductes fixes de transport de substàncies perilloses.
 • Risc bàsic (criteri territorial de protecció civil)

 
 
 

Concreció descriptiva dels riscos

Informació georeferenciada

La informació vinculada als riscos del Mapa de Protecció Civil de Catalunya té una estructura bàsica comuna a tots els riscos i una part variable, de manera que en funció del risc la informació georeferenciada podrà variar.

 • Part bàsica comuna: criteri de planificació municipal.

Per a tots els riscos es defineix informació cartogràfica relativa a la identificació dels municipis als que s'associa el risc. Aquesta informació es descriu mitjançant criteris de planificació (obligació / recomanació) però també, i especialment en cas d'absència d'aquest criteri, mitjançant la identificació dels municipis on s'ubiquen els elements generadors del risc.

 • Part variable: perill i vulnerabilitat.

Per a determinats riscos es disposa d'informació zonal, és a dir, de zones de planificació d'emergències resultat del càlcul de conseqüències de l'anàlisi de risc. En tot cas, la informació zonal supera la informació municipal ja que concreta l'afectació territorial i desvincula la informació cartogràfica de l'organització administrativa pública local.

Concreció descriptiva dels riscos a la Memòria descriptiva

La Memòria descriptiva del Mapa de Protecció Civil de Catalunya inclou un apartat de concreció descriptiva dels riscos a través dels apartats següents:

 • Introducció: descripció del risc i referents; breu descripció introductòria del risc tant pel que fa als elements de perill com a la vulnerabilitat.
 • Descripció de l'índex del risc: reflexió breu sobre l'índex que s'empra per a la quantificació, classificació i gestió del risc.
 • Descripció de la metodologia d'elaboració del mapa: indicació del mètode que s'empra per al càlcul de l'índex de risc.
 • Descripció general del mapa i municipis afectats: breu referència als paràmetres explicatius del mapa del risc concret i distribució dels municipis afectats.
 • Descripció de la informació de prevenció: quan s'escaigui, exposició de la metodologia i resultats del mapa en quant a criteris definits per al control de la implantació dels nous elements vulnerables compatible amb la gestió del risc, des del punt de vista de les possibles emergències i l'aplicació de les mesures d'autoprotecció per part de la població.

 
 
 
 

Criteris de planificació municipal d'emergències

El Mapa de Protecció Civil de Catalunya, i la memòria que el descriu, incorporen els criteris de planificació municipal d'emergències, d'acord al que preveuen els diferents plans d'emergència de la Generalitat de Catalunya vigents, que són els següents:

 • Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, PROCICAT.
 • Pla d'Actuació del PROCICAT per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril.
 • Pla especial d'emergències per risc d'inundacions, INUNCAT.
 • Pla especial d'emergències per risc nevades, NEUCAT.
 • Pla especial d'emergències per risc d'incendis forestals, INFOCAT.
 • Pla especial d'emergències per risc de sismes, SISMICAT.
 • Pla especial d'emergències per risc d'accident en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, TRANSCAT.
 • Pla especial d'emergències per risc d'accident greu en instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, PLASEQCAT.
 • Pla especial d'emergències per risc de contaminació accidental de les aigües marines, CAMCAT.
 • Pla especial d'emergències aeronàutiques, AEROCAT.
 • Pla especial d'emergències per risc d'allaus, ALLAUCAT.
 • Pla especial d'emergències per risc radiològic, RADCAT.

Els criteris es defineixen d'acord a aspectes operatius i més concretament en funció de l'afectació a la població i de les mesures de protecció que cal aplicar. Tant l'afectació com les mesures de protecció deriven directament de l'anàlisi de risc que incorpora els plans abans indicats.

Els criteris estableixen els municipis que han d'elaborar un pla municipal d'emergències per a un determinat risc (Pla d'Actuació Municipal - PAM), així com els municipis als que se li recomana aquesta planificació concreta.

 
 
 

Llistes d'obligació i recomanació de planificació municipal d'emergències per cada risc

La Memòria descriptiva del Mapa de Protecció Civil de Catalunya inclou per a cada risc la llista de municipis obligats i recomanats a elaborar el corresponent Pla d'Actuació Municipal – PAM, així com el criteri de l'obligació o recomanació. La mateixa informació es pot obtenir mitjançant el visor web del Mapa de Protecció Civil de Catalunya.

 
 
 

Els territoris i els seus riscos

Per a cada territori català (Alt Pirineu i Aran, Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre), la Memòria descriptiva del Mapa de Protecció Civil de Catalunya inclou la diferent afectació municipal per a cadascun dels riscos. Aquesta afectació es recull mitjançant gràfiques amb el percentatge de municipis obligats o recomanats a elaborar el Pla d'Actuació Municipal de cadascun dels riscos.

Alhora, per a cada territori s'inclou la distribució percentual dels municipis en funció del nombre d'obligacions d'elaborar Pla d'Actuació Municipal i també en funció del nombre d'obligacions i recomanacions.

La mateixa informació es presenta per al conjunt del territori català.

 
 
 

Compliment i vigència de la planificació municipal

Per a cada risc, la Memòria descriptiva del Mapa de Protecció Civil de Catalunya inclou el percentatge de Plans d'Actuació Municipal elaborats respecte els que estan obligats, i també respecte els recomanats i els voluntaris. Es presenta la mateixa distribució percentual tot tenint en compte la vigència dels plans, és a dir, que si no s'han actualitzat degudament caduquen quatre anys després de la seva elaboració inicial.

 
 
 
 

Fonaments jurídics

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, estableix les competències del sistema de protecció civil. El capítol II recull els drets i deures dels ciutadans, entre els que està el dret d'informació, i el capítol III les actuacions bàsiques de protecció civil entre les que figura la previsió i la prevenció, i el Mapa de Protecció Civil com a part d'aquestes actuacions:

 • Capítol II: Drets i Deures

Article 4: Dret d'informació.

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ésser informats dels riscs col·lectius greus que els poden afectar i de les mesures públiques per a afrontar-los.

2. Les persones que es poden veure afectades per situacions de risc greu han de rebre informació i instruccions de manera àmplia, precisa i eficaç sobre les mesures de seguretat a prendre i la conducta a seguir en cas d'emergència.

 • Capítol III: Actuacions bàsiques de protecció civil.
 • Secció primera. Previsió.

Article 12: El Mapa de protecció civil

1. El Govern ha d'elaborar i aprovar el Mapa de protecció civil de Catalunya, en un termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. El Mapa és el conjunt de mapes temàtics en què es posen de manifest les diferents zones territorials en les quals és present cada risc.

2. El Mapa de protecció civil de Catalunya s'elabora amb els antecedents i els estudis que fan els òrgans competents de les diverses administracions per a cada risc.

3. El Mapa ha d'ésser revisat periòdicament pel Departament de Governació. Anualment, se n'ha de donar informació al Parlament.

Normativa bàsica [PDF, 73,1 KB.]
 
 
 

Decret 243/2007

Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Decret 243/2007 [PDF, 1,24 MB.]
 
 
 

Llei 4/1997

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Llei 4/1997 [PDF, 214 KB.]
 
 
 
 

Accés al visor dels riscos

El visor dels riscos ofereix la cartografia dels diferents riscos naturals, tecnològics o de transport presents en el territori de Catalunya.

A la part inferior del visor s'accedeix a les diferents capes de dades de riscos disponibles, les quals es poden activar i desactivar, també es pot consultar la llegenda informativa, així com l'ajuda per navegar i utilitzar les diferents eines que presenta el visor.

Els navegadors suportats pel visor són:

 • Internet explorer 7.0 o superior.
 • Safari 5.0 o superior.
 • Firefox 3.0.19 o superiors.
 • Google Chrome 9.0 o superior.
 • Opera 10.0 o superior.

 
 
 

Connexió als serveis WMS

Els serveis de mapes WMS (Web Map Server) són l'estàndard vigent de l'Open Geospatial Consortium (OGC) per a la difusió d'informació geogràfica a través d'Internet. Amb els programaris de tractament d'informació geogràfica adequats, aquests serveis permeten l'anàlisi i superposició d'informació d'origen interdisciplinari, és a dir, tant la dels riscos com qualsevol altra informació georeferenciada que segueixi el mateix estàndard.

Per consultar els serveis de mapes WMS dels diferents riscos podeu clicar al link "Accés a les metadades de serveis WMS i dades" que enllaça amb el catàleg de geoinformació de la Infrastructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC).

 
 
 
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya